The Peppermint gang 1985

The Peppermint gang 1985

Erstes offizielles bandphoto